รับซื้อ อลูมิเนียม ทองเหลือง ทองแดง ตะกั่ว เหล็ก สแตนเลส กระดาษ พลาสติก ไม้พาเลท ฯลฯ

รับซื้อ เศษวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ประมูลโรงงาน

ด้วยประสบการณ์การ กว่า 10 ปี พร้อมบริการ ด้วยความซื่อสัตย์ ยุติธรรม และมีน้ำใจ

จากการขยายตัวของโรงงานอุตสาหกรรมที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ได้ก่อให้เกิดกากของเสียจากกระบวนการผลิตมากขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งหากไม่มีการควบคุมดูแลให้เป็นไปอย่างถูกต้อง กากอุตสาหกรรมที่เกิดจากการผลิตสินค้าอุปโภคของโรงงานอุตสาหกรรมเหล่านี้ ก็จะย้อนกลับมาเป็นอันตรายต่อสภาพแวดล้อม และก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนชาวไทย จากความมุ่งหวัง ของภาครัฐที่ต้องการแก้ไขปัญหาการจัดการกากอุตสาหกรรมประสบความสำเร็จ อย่างเป็นรูปธรรมและสามารถแก้ไขได้อย่างยั่งยืน

บริษัท บริลเลียนท์ เมททอล กรุ๊ป จำกัด ได้ตั้งขึ้นเพื่อเป็นกลไกสำคัญ ในการปกป้องและรักษาสิ่งแวดล้อม ไม่ได้รับผลกระทบ จากกากอุตสาหกรรมที่เพิ่มปริมาณขึ้นอย่างรวดเร็ว

© 2016 brilliantmetalgroup.com All Rights Reserved.
รับซื์้อเหล็ก , รับซื้ออลูมิเนียม , รับซื้อทองแดง , รับซื้อทองเหลือง , รับซื้อสแตนเลส , รับซื้อตะกั่ว , รับซื้อพลาสติก , รับซื้อกระดาษ , รับซื้อไม้พาเลท , รับประมูลโรงงาน